Địa chỉ: Xã Xuân Phương, Thị Xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: 0257.3876786

Bé tham quan Bảo tàng Thiên nhiên - Cơ sở Trung Yên - 6/2017