Địa chỉ: Xã Xuân Phương, Thị Xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: 0257.3876786